ضمانتدر این فروشگاه کلیه محصولات تضمینی است.چون

فروشگاه cpucenter به کلیه قطعات بکار رفته در کامپیوترهای اسمبل شده اطمینان کامل دارد,  تمامی سیستمها از زمان فروش به مدت 3 ماه دارای ضمانت میباشند.بنابراین با اطمینان کامل از کیفیت خرید کنید.