ارتقاء سیستم

این امکان وجود دارد که شما کامپیوتر موجود خود را به cpucenter بفروشید  و از کامپیوترهای موجود در فروشگاه خریداری کنید.برای این منظور  مشخصات کامپیوتر خود و شماره تماس  را  به آدرس   ایمیل کنید.